ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงพยาบาลวัดโบสถ์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
2 สพป.พล.3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
3 วัดทับยายเชียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
    รวมการแจกจ่าย  
909