ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดผัก ผลไม้เทศบาลนครพิษณุโลก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
2 ตลาดหนองตม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
3 ประชาชนในพื้นที่หมู่ 4 ตำบลวังโพรง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 39 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
5 ประชาชนที่มาตลาดนัดหน้าอำเภอท่าปลา 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
6 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
7 ถนนคนเดิน พิษณุโลก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 ที่ว่าการอำเภอนครไทย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
9 นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนท่าปลาประชาอุทิศและประชาชนรอบโรงเรียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
10 โรงเรียนจุฬาภรราชวิทยาลัย พิษณุโลก 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
11 สนามกีฬาจังหวัดอุตรดิตถ์ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
12 โรงเรียนบ้านกร่างวิทยาคม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
13 นักเรียน ครู และผู้ปกครองโรงเรียนสวนเมี่ยงวิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
14 นักเรียน ประชาชน ต.บ้านโคก,ต.นาขุม,ต.ม่วงเจ็ดต้น และเขตเทศบาล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
15 ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนทั่วไป 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
16 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาภาคเหนือ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
17 ประชาชนตำบลหนองพระ\"กิจกรรมเวทีประชาคมตำบลหนองพระ ประจำปี 2559\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
18 ครู นักเรียน แม่ค้า และผู้ปกครองในชุมชน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
19 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และประชาชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนน้ำรินพิทยาคม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
20 กำนัน ประชาชนทั้ง 12 ตำบล ในอำเภอพรหมพิราม 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3999
21 นักเรียน ครูโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม และประชาชนบริเวณโดยรอบโรงเรียนคันโช้งพิทยาคม 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
    รวมการแจกจ่าย  
26588