ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนอนุบาลไพรัช 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ศาลากลางจังหวัดพังงา / สพป.พังงา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
560
-
3 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา แจกประชาชน ต.ทุ่งมะพร้าว หมู่ 7 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
4 ศาลากลางจังหวัดพังงา / สพป.พังงา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
5 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา แจกทหารเรื่อ ฐานทัพเรือทับละมุ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
6 โรงเรียนบ้านบางหว้า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
7 โรงเรียนบ้านบางวัน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
8 ชุมขน รอบบริเวณโรงเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
9 สพป.พังงา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 สพป.พังงา (มีผู้ปกครองนักเรียน/ นักเรียน มารับทุน / มีกิจกรรมการประชุมฯ) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
11 โรงเรียนบ้านบางวัน (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
12 ตลาดตัวอำเภอ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
13 โรงเรียนบ้านบางกรัก 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
70
14 โรงเรียนบ้านบางวัน (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
15 โรงเรียนบ้า นบางเนียน ชุมชนหมู่ 4,5,6,7 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
16 โรงเรียนอนุบาลพังงา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1600
-
17 โรงเรียนบ้านบางวัน (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
18 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา แจกประชาชน ต.ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
19 โรงเรียนบ้านบางด้ง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
50
-
20 โรงเรียนบ้านบางวัน (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง และคนในชุมชน) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
21 ชุมชนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
22 ชุมชนบ้านคุรอด ต.บางวัน อ.คุระบุรี จ.พังงา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนบ้านโคกยาง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
24 โรงเรียนบ้านบางด้ง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
25 โรงเรียนบ้านปากถัก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
26 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
27 โรงเรียนบ้านทุ่งไทรงาม นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
28 บ้านทุ่งต่อเรือ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
29 โรงเรียนกะปง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
30 โรงเรียนบ้านบางมรวน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
31 โรงเรียนวัดตรัยรัตนากร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
108
-
32 โรงเรียนวัดปัจจันตคาม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
33 นักเรียน / ผู้ปกครอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
43
-
34 โรงเรียนวัดศรีรัตนาราม หม่. 7 ต.กะไหล อ.ตะกั่วทุ่ง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
35 โรงเรียนบ้านนอกนา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
70
-
36 โรงเรียนบุญสูงอุปถัมภ์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
37 ศาลากลางจังหวัดพังงา (จัังหวัดพังงา ร่วมกับสพป.พังงา สพม.14 กศน. และอาชีวศึกษา จัดทำโบว์ แจากประชาชน และรับย้อมผ้า) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
38 ชุมชนบ้านคลองเคียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
39 โรงเรียนบ้านบางนุ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
127
-
40 ตำบลลำภี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
41 โรงเรียนบ้านบางกรัก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
20
42 โรงเรียนบ้านบางครั่ง ประชาชนในเขตบริการของ ร.ร. 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
446
-
43 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
44 โรงเรียนบ้านหินลาด และ ในเขตบริการ หมู่ 3,7, 10 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
45 โรงเรียนบ้านบางหลาม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
46 หมู่ที่ 1 ตำบลลำภี 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
47 โรงเรียนบ้านควน(นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 5 ต.หล่อยูง อำเภอตะกั่วทุ่ง จ.พังงา) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
48 โรงเรียนอนุบาลพังงา (แจกนักเรียน และผู้ปกครอง) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
49 โรงเรียนบ้านแหลมหิน (นักเรียนและผู้ปกครอง) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
50 โรงเรียนอนุบาลทับปุด (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
51 โรงเรียนบ้านเขาปิหลาย 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
52 โรงเรียนวัดนารายณิการาม (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
280
-
53 โรงเรียนวัดช้างนอน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
54 โรงเรียนบ้านทุ่งเจดีย์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
55 โรงเรียนวัดดิตถาราม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
56 โรงเรียนบ้านทองหลาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
57 โรงเรียนบ้านหินร่ม ( นักรียน ผู้ปกครองนักเรียน) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
58 โรงเรียนอนุบาลทับปุด (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
59 โรงเรียนบ้านบากัน (นักเรียนและผู้ปกครอง) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
60 โรงเรียนบ้านบางแก้ว (แจก นักเรียน ครู ผู้ปกครองนักเรียน) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
61 โรงเรียนวัดประชุมศึกษา แจกประชาชน ต.ทุ่งมะพร้าว หมู่ที่ 5 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
62 โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 แจกประชาชนหมู่ 11 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
63 โรงเรียนบ้านลำวะ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
64 โรงเรียนบ้านควนแรด 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
65 ม.6 ต.คลองเคียน อ.ตะกั่วทุ่ง จ.พังงา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
82
66 โรงเรียนอนุบาลทับปุด (แจกนักเรียน ผู้ปกครอง) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
67 โรงเรียนบ้านคลองไส อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
95
68 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ /วัดควรกะไหล 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25
-
69 โรงเรียนวัดนิโครธคุณากร 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
-
70 โรงเรียนบ้านเขาเปาะ/ สพป.พังงา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
75
-
71 วัดประพาสประจิมเขต 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
18610