ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โลตัส เพชรบูรณ์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
2 สถานที่ชุมชนในสังกัดของโรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15730
-
3 สถานที่ชุมชนของโรงเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2799
-
4 สถานที่ชุมชนของโรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
11410
-
5 สถานที่ชุมชนของโรงเรียน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32595
-
    รวมการแจกจ่าย  
63523