ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.พช.3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
3 สพป.พช.3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
4 สพป.พช.3 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
-
5 สพป.พช.3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
6 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 สพป.พช.3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
8 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
-
9 สพป.พช.3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
10 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
11 สพป.พช.3 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
12 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
835
-
13 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
14 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3065
-
15 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
951
-
16 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
17 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4330
-
18 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2538
-
19 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
-
20 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1904
-
21 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1522
-
22 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2205
-
23 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2532
-
24 สพป.พช.3 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
25 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1350
-
26 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
568
-
27 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1687
-
28 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
980
-
29 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2839
-
30 สพป.พช.3 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
31 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1364
-
32 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
90
-
33 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
34 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
35 สพป.พช.3 และโรงเรียนในสังกัด 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
689
-
36 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
37 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
38 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
39 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
40 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
41 สพป.พช.3 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
42 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
43 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
790
-
44 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
45 สพป.พช.3 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
46 สพป.พช.3 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
47 สพป.พช.3 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
48 สพป.พช.3 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
49 โรงเรียนในสังกัด สพป.พช.3 30 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
550
-
    รวมการแจกจ่าย  
46139