ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนในสังกัด สพป.แพร่ เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
    รวมการแจกจ่าย  
12000