ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 หน้าตลาดเทศบาลเมืองแพร่ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 หน้าศาลากลางเมืองแพร่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
    รวมการแจกจ่าย  
1000