ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ประชาชนในงานทอดกฐิน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
375
-
2 วัดบึงและวัดคชสารมุนร ในงานทอดกฐิน 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
-
3 หน่วยงานทางราชการ , ประชาชนในเขตบริการโรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3619
-
4 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 ประชาชน นักเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1849
-
6 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
7 บริเวณหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
8 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
9 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการของโรงเรียน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
10 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
11 สำนักงานขนส่งจังหวัดปราจีนบุรี , โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเศร , โรงเรียนในสังกัด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
12 ครูในสังกัด , เจ้าหน้าที่ธุรการ และประชาชนที่มาติดต่องานที่เขตพื้นที่การศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
13 ประชาชนที่มาติดต่องานที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
14 ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4897
-
15 ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2798
-
16 ประชาชน ผู้ปกครองนักเรียน 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2248
-
17 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3558
-
18 ประชาชนในหมู่บ้าน นักเรียนและครูในโรงเรียน 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3299
-
19 ประชาชนและผู้ปกครองนักเรียน 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25399
-
    รวมการแจกจ่าย  
55192