ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 วัดทุกแฝก/ผู้มาติดต่อสพป.ปราจีนบุรี เขต 2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
2 ตลาดชุมชน / ศูนย์การค้า 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
3 ชุมชนบริเวณโรงเรียนสายมิตรศึกษา และ ชุมชนใกล้เคียง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
4 วัดศรีบุญเรือง / ชุมชนใกล้เคียง / ชุมชนบริเวณโรงเรียนบ้านโคกอุดม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1250
-
5 ที่ว่าการอำเภอกบินทร์บุรี / ชุมชนบริเวณโรงเรียนในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
6 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ / สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
-
7 เขตชุมชนร.ร.บ้านบุพราหมณ์/ร.ร.วัดรัตนชมภู/ร.ร.บ้านหนองบัว/ร.ร.รักษาทรัพย์พิทยากร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2100
-
8 ร.ร.บ้านหินเทิน/ร.ร.วัดใหม่พรหมสุวรรณ/ร.ร.บ้านอุดมบรรพต/ร.ร.บ้านหนองจิก/ร.ร.บ้านวังมะกรูด/ร.ร.บ้านทุ่งแฝก 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
9 ชุมชน/ตลาด/หมู่บ้านบริเวณใกล้เคียง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
10 อ่างเก็บน้ำห้วยโสมง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8000
-
11 ร.ร.บ้านบุพราหมณ์/บ้านคลองปลาดุกลาย/บ่อทองวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3250
-
12 ร.ร.บ้านแก่ง/วัดจันทรังษีถาวร/บ้านชงโคสันติสุขฯ/บ้านหนองบัวหนองไผ่ล้อม/หนองสองห้อง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการแจกจ่าย  
32800