ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ป้ายรถประจำทาง , หน้าห้างสรรพสินค้า 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
2 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , ตลาดสด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
3 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , หน่วยงานราชการ , จุดจอดรถประจำทาง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3600
-
4 สพป.ปทุมธานี เขต 1 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
5 สพป.ปทุมธานี เขต 1 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 สถานศึกษา 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
7 สถานศึกษา , วัด 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
-
8 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา , โรงพยาบาล 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4800
-
9 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา , หน้าห้างสรรพสินค้า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
10 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3250
-
11 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
12 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4320
-
13 สถานศึกษา 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3540
-
14 สถานศึกษา 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3880
-
15 สถานศึกษา , สพป.ปทุมธานี เขต 1 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2440
-
16 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2680
-
17 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3460
-
18 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1880
-
19 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
20 สถานศึกษา 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
21 สถานศึกษา 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
980
-
22 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2300
-
23 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1220
-
24 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
25 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1450
-
26 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
-
27 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 21 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
28 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
29 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 23 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2430
-
30 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2400
-
31 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
32 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
-
33 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 29 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1250
-
34 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
35 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
900
-
36 สพป.ปทุมธานี เขต 1 , สถานศึกษา 2 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
800
-
    รวมการแจกจ่าย  
81600