ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ภายในโรงเรียนสุวรรณไพบูลย์และบริเวณใกล้เคียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
2 ภายในโรงเรียนจันทร์ประภัสสรณ์อนุสรณ์และบริเวณใกล้เคียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
3 ภายในโรงเรียนโพธิ์คีรีราชศึกษาและบริเวณใกล้เคียง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
4 ภายในโรงเรียนวุฒิชัยวิทยาและบริเวณใกล้เคียง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
5 ภายในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติ์สมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดยะลาและบริเวณใกล้เคียง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
550
-
6 ภายในโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลและบริเวณใกล้เคียง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 ภายในโรงเรียนแม่ลานวิทยาและบริเวณใกล้เคียง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
8 ภายในโรงเรียนเดชะปัตตนยานุกูลและบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1520
-
9 ภายในโรงเรียนร่มเกล้าและบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
10 ภายในโรงเรียนนราสิกขาลัยและบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
11 ภายในโรงเรียนนิคมพัฒนวิทย์และบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
12 ภายในโรงเรียนไม้แก่นกิตติวิทย์และบริเวณใกล้เคียง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
99
-
13 ภายในโรงเรียนตันหยงมัสและบริเวณใกล้เคียง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
14 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 15 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
15 ภายในโรงเรียนวังกะพ้อพิทยาคมและบริเวณใกล้เคียง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
16 บริเวณภายในโรงเรียนตันหยงมัสและบริเวณใกล้เคียง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
17 ภายในโรงเรียนยะหาศิรยานุกูลและบริเวณใกล้เคียง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 ภายในโรงเรียนรามันห์ศิริวิทย์และบริเวณใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
19 ภายในโรงเรียนรามุนีรังสฤกษ์และบริเวณใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
20 ภายในโรงเรียนสตรียะลาและบริเวณใกล้เคียง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
21 ภายในโรงเรียนประตูโพธิ์วิทยาและบริเวณใกล้เคียง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
22 ภายในโรงเรียนสวนพระยาวิทยาและบริเวณใกล้เคียง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
23 ภายในโรงเรียนบันนังสตาและบริเวณใกล้เคียง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
24 ภายในโรงเรียนตากใบและบริเวณใกล้เคียง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
25 ภายในโรงเรียนท่าข้ามวิทยาคารและบริเวณใกล้เคียง 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
26 ภายในโรงเรียนกาบังพิทยาคมและบริเวณใกล้เคียง 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
11699