ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านใหม่ และหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ ตำบลบ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 ห้ัางเจริญภัณฑ์ จ.พะเยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
3 ห้างเทสโก้โลตัส จ.พะเยา 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
4 โรงเรียนบ้านสันเวียงใหม่ เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านสาง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
5 หมู่บ้านหมู่ที่ 5 และหมู่ 12 ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
6 หมู่บ้านในเขตบริการโรงเรียนบ้านแม่กา หมู่ที่ 1 หมู่ที่ 10 หมู่ที่ 14 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
599
7 ชุมชนบ้านห้วยเจริญราษฎร์ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
8 โรงเรียนบ้านห้วยทรายขาว และวัดห้วยทรายขาว ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
9 บ้านหนองสระ หมู่ 1 , 6 และหมู่ 10 ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
10 บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
11 โรงเรียนบ้านป่าแฝกใต้ และ ตำบลป่าแฝก อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
12 โรงเรียนบ้านแม่นาเรือใต้-บ้านแม่นาเรือ ต.แม่นาเรือ อ.เมือง จ.พะเยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
13 บ้านกาดถี ตำบลห้วยแก้ว อำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
14 โรงเรียนตำบลสันป่าม่วง และพื้นที่บริการ 8 หมู่บ้านของโรงเรียนตำบลสันป่าม่วง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
15 โรงเรียนอนุบาลแม่ใจ (บ้านศรีถ้อย) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
242
-
16 ศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
17 โรงพยาบาลพะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
18 โรงเรียนบ้านค่าบน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
19 โรงเรียนบ้านทุ่งป่าข่า 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
20 โรงเรียนบ้านสาง 116 หมู่ 1 ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
21 โรงเรียนบ้านใหม่ และหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ ตำบลหนองหล่ม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
22 โรงเรียนอนุบาลพะเยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
23 โรงเรียนบ้านโป่ง และเขตพื้นที่บริการ 3 หมู่บ้าน ต.บ้านใหม่ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
24 โรงเรียนบ้านโพธิ์ทองและในหมู่บ้านเขตบริการโรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง ต.คือเวียง อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
25 บ้านปางงุ้น หมู่ที่ 6 ต.หนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
26 เขตพื้นที่บริการโรงเรียนบ้านจำป่าหวาย 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
27 พื้นที่บริการโรงเรียนบ้านอิงโค้ง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
28 ตลาดแสนสุข ตำบลบ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
29 โรงพยาบาลพะเยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
30 โรงเรียนบ้านปินและในหมู่บ้านเขตบริการโรงเรียนบ้านปิน ต.บ้านปิน อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
31 โรงเรียนอนุบาลดอกคำใต้(ชุมชนสันช้างหิน) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
32 ชุมชนบ้านสันป่าพาด,บ้านสันต้นผึ้ง และวัดบ้านสันต้นผึ้ง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
33 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนบ้านดาวเรือง (ธนาคารกรุงเทพ 17) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
99
-
34 โรงเรียนบ้านเหล่า 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
35 รพ.พะเยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1360
    รวมการแจกจ่าย  
10548