ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 พื้นที่อำเภอจุน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
-
2 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
44801
-
3 เขตบริการของโรงเรียนในสังกัด 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
23912
-
    รวมการแจกจ่าย  
83713