ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.รบ.1(ผู้มาติดต่อราชการ,ข้าราชการบำนาญ) 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี(ผู้มาติดต่อราชการ) 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
3 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี(มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด) 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
4 ริมเชื่อนรัฐประชาพัฒนา(ร่วมกิจกรรมที่จัดโดยกรมการทหารช่าง และเทศบาลเมืองราชบุรี) 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
5 ประชาชนในเขตบริการฯ ร.ร.บ้านทุ่งแจง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
6 ประชาชนในตลาดปากท่อ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
7 ตลาดทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์,ผู้มาติดต่อราชการ,บริเวณศาลากลางจังหวัดราชบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
8 โรงเรียนนารีวิทยา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
6000
-
9 น.ร.และประชาชนในเขตบริการของร.ร.บ้านเขาช้าง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
10 ประชาชนในเขตบริการฯ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
11 ประชาชนในเขตบริการฯ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
12 เทศบาลเมืองราชบุรี(รับไปแจกจ่ายให้ประชาชนที่มารับบริการ) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
13 วัดเขางูฯ (ผู้มาร่วมงานทอดกฐินฯ) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
14 มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
15 ประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดเขาปิ่นทอง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
16 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดเจติยาราม 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
17 ประชาชนในเขตบริการฯ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
18 ประชาชนในเขตบริการของร.ร.วัดอรุณรัตนคีรี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
120
-
19 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
20 ตลาดนัดคลองชลประทานใกล้ร.ร.วัดอรุณรัตนคีรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
130
-
21 ประชาชนในชุมชนบ้านหนองขนาก 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
22 ศูนย์ศึกษาพรรณไม้สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์,ประชาชนในเขตบริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
324
-
23 ร.ร.ดรุณาราชบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
-
24 ร.ร.สุริยวงค์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
25 ร.ร.เรืองวิทย์พระหฤทัย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
26 ร.ร.ดรุณาราชบุรีวิเทศศึกษา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
27 ร.ร.ธรรมจารินีวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
28 ประชาชนในเขตบริการฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
29 ประชาชนในเขตบริการฯ,ปู้ปกครองนักเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
30 ประชาชนในเขตบริการฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
31 ผู้ปกครองและนักเรียนฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
32 ประชาชนในเขตบริการฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
33 สนง.สกสค.จังหวัด,กลุ่มแม่บ้าน อสม.,ข้าราชการสนง.วัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
160
-
34 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการของร.ร.วัดดอนทราย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
35 ศาลากลางจังหวัดราชบุรี (มอบผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
36 ตลาดนัดจอมบึง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
37 บริเวณหน้าสพป.รบ.1 และผู้มาติดต่อราชการ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1650
-
38 ประชาชนในเขตบริการฯ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
39 บริเวณตลาดราชบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
40 ประชาชนในเขตบริการฯร.ร.วัดหัวป่า 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
41 งานทอดกฐินวัดจอมบึง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1211
-
42 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดบางกระ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
43 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองราชบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
44 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการนร.ร.ธรรมศาสตร์-จุฬา 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
45 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านกล้วย 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
46 บริเวณหน้าไปรษณีย์ราชบุรีและผู้มาติดต่อราชการ(สพป.รบ.1) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
-
47 นักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยท่าช้าง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
48 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดเขาถ้ากุญชร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
49 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านบึง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
354
-
50 ครู,นักเรียนและผู้ปกครองน.ร.ร.ร.วัดบางกระ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
329
-
51 นักเรียนร.ร.บ้านจอมบึง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
-
52 ผู้มาร่วมงานกฐินฯวัดเกตุปัญญา,วัดทุ่งหลวงและน.ร.ชุมชนวัดทุ่งหลวง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
375
-
53 ประชาชนในเขตบริการฯและน.ร.ร.ร.วัดพิบูลวนาราม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
54 น.ร.ร.ร.บ้านปากสระ,จรูญศรีวิทยา,ศูนย์เด็กเล็กและผู้ปกครองนักเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
55 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านหนองไผ่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
56 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดวังมะนาว 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
57 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านนาคอก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
58 ประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านบึง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
380
-
59 บริเวณหน้าเทสโก้โลตัสราชบุรี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
60 ประชาชนในเขตบริการฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
61 ผู้ปกครองนักเรียน,ประชาชนในเขตบริการ ร.ร.บ้านท่ามะขาม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
448
-
62 น.ร. ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตบริการร.ร.บ้านหนองหม้อข้าว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
63 น.ร.และผู้ปกครองน.ร.ร.ร.บ้านทุ่งศาลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
389
-
64 น.ร. ผู้ปกครองน.ร.และประชาชนในเขตบริการร.ร.วัดหนองกระทุ่ม 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
65 ประชาชนในเขตบริการฯ ร.ร.บ้านห้วยยาง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
66 บริเวณตลาดราชบุรี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
67 บริเวณหน้าร.ร.ดรุณาราชบุรี และหน้าสพป.ราชบุรี เขต 1 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
    รวมการแจกจ่าย  
59669