ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 เขตบริการโรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม,โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
4 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองคูบอน,โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
5 โรงเรียนบ้านโคกลาง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
6 วัดบ้านหนองผือน้อย 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
7 วัดป่าสามัคคีธรรม บ้านจาน ต.ทุ่งเขาหลวง อ.ทุ่งเขาหลวง จ.ร้อยเอ็ด 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
8 โรงเรียนบ้านสวนมอญ,บ้านสวนมอญ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
9 โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
10 ในเขตพื้นที่บริการทั้ง 4 หมู่บ้าน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
11 โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
12 โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
13 เขตบริการโรงเรียนบ้านอ้นฯ,โรงเรียนบ้านอ้นฯ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
14 วัดสว่างอารมณ์บ้านงูเหลือม 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
15 ชุมชนบ้านดงยาง,บ้านติ้ว,บ้านโนนสูง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
16 วัดเวฬุวัน บ้านดงแดง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
17 โรงเรียนไตรมิตรวิทยา เขตพื้นที่ชุมชนที่ให้บริการทั้งสามหมู่บ้าน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
18 ชุมชนบ้านป่าดวน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
19 เขตบริการโรงเรียนรัตนประชานุสรณ์,โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
    รวมการแจกจ่าย  
10030