ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.รอ.2 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
2 สพป.รอ.2 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
3 ที่ว่าการอำเภอสุวรรณภูมิ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1300
4 รร.บ้านเหล่าติ้ว สพป.รอ.2 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
5 ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองยางหนองไผ่ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
6 อำเภอสุวรรณภูมิ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
7 เขตบริการ รร.เมืองทุ่งวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2599
-
8 สพป.รอ.2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการแจกจ่าย  
9096