ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพม27การประชุมผู้บริหารและการประชุมข้าราชการครู 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
2 เขตพื้นที่บริการของโรงเรียนในสังกัด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
29000
-
    รวมการแจกจ่าย  
30000