ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 27 กันยายน  พ.ศ. 2559
16170
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2900
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
430
-
4 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
5 วัด ชุมชน ตลาด 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
6 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8674
-
7 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
420
-
8 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
620
-
9 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
10 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
11 สำนักงาน โรงเรียน ชุมชน เทศบาล ตลาด บ้านเรือนประชาชน 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
    รวมการแจกจ่าย  
30894