ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยอง เขต1และตลาดสดสตาร์ จังหวัดระยอง 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7900
-
    รวมการแจกจ่าย  
7900