ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 5 (ผู้มาติดต่อราชการ) 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
2 โรงพยาบาลสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
3 สำนักงานที่ดินจังหวัดสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
4 ธนาคารกรุงไทย สาขาสิงห์บุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
5 ผู้ปกครอง และประชาชนในพื้นที่บริการโรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
6 ต.สามง่ามท่าโบสถ์ อ.หันคา จ.ชัยนาท (พื้นที่บริการโรงเรียนหันคาราษฎร์รังสฤษดิ์) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
7 โรงพยาบาลอินทร์บุรี , ที่ว่าการอำเภออินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
8 ตลาดนัดคลองถมสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี (สี่แยกไฟแดงศาลหลักเมือง) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
9 ประชาชนในพื้นที่บริการของโรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
10 วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร (ถวายพระไว้แจกประชาชนที่มากราบไหว้พระ) 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
11 ประชาชนในพื้นที่บริการของโรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
12 พื้นที่การบริการของโรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
13 ห้องประชุมโรงเรียนอุลิตไพบูลย์ชนูปถัมย์ จ.ชัยนาท (การประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
14 ตลาดนัดวัดดงยาง 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
15 พื้นที่บริการโรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
16 วัดดงยาง ต.ทองเอน อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี (งานทอดกฐิน) 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
17 นักเรียน ผู้ปกครอง การประชุมผู้ปกครองนักเรียน/และพื้นที่บริการโรงเรียนหันคาพิทยาคม จ.ชัยนาท 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
18 วัดพระปรางค์สามยอด 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
19 โรงเรียนทองเอนวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
20 ตลาดนัดวัดกลาง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
21 พื้นที่บริการโรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
22 ตลาดนัดอินทร์บุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
23 พื้นที่บริการโรงเรียนโคกตูมวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
24 พื้นที่บริการโรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
25 พื้นที่การบริการของโรงเรียนยางรากวิทยา จ.ลพบุรี (ผู้ปกครอง นักเรียน ประชาชน) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
26 พื้นที่การบริการของโรงเรียนบ้านเบิกวิทยา จ.ลพบุรี (นักเรียน ผู้ปกครอง ประชาชน) 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1450
27 ประชาชนชุมชนโคกพุทรา และผู้มาร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมถวายอาลัย ณ วัดโคกพุทรา อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1150
28 พื้นที่บริการโรงเรียนลำสนธิวิทยา จ.ลพบุรี (การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน) 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
29 พื้นที่บริการโรงเรียนโยธินบูรณะ อ่างทอง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
30 พื้นที่บริการโรงเรียนหนองม่วงวิทยา จ.ลพบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
31 บริเวณเต๊นท์ครัวกระทรวงศึกษาธิการ สนามหลวง กรุงเทพฯ 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
5000
32 บริษัืท ทีโอที (มหาชน) จำกัด สาขาลพบุรี โดยคุณพิศาล แสงระยัง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
    รวมการแจกจ่าย  
31800