ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนวัดตีนเมรุ อ.เมืองสงขลา 7 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 หน้าโรงเรียนวรนารีเฉลิม จังหวัดสงขลา 8 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 วัดทุ่งลุง 13 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
4 ชุมชนย่าน ต.พะวง อ.เมืองสงขลา 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
5 ครู บุคลากร นักเรียน โรงเรียนจุฬาภรณ์วิทยาลัย สตูล 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
6 ประชาชนที่มารับบริหาร รพ.สตูล 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 ประชาชนที่มาใช้บริการอำเภอสะทิงพระ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
8 ประชาชนที่มาติดต่อเทศบาลฉลุง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
9 ชุมชนตลาด ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จ.สงขลา 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
10 ประชาชนที่มาติดต่อราชการ สถานีตำรวจฉลุง 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
11 ประชาชนที่มาใช้บริการธนาคารกรุงไทยอำเภอสทิงพระ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
12 ประชากรในเขตบริการโรงเรียนสะเดา \"ขรรคชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์\" 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
13 วัดจุ้มปะ อ.รัตภูมิ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
14 วัดจุ้มปะ อ.รัตภูมิ 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
15 ตลาดอำเภอบางกล่ำ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
16 ตลาดหลังตลาดสถานีรถไฟ อ.เมืองสงขลา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
17 ชุมชนวชิรา ถนนทะเลหลวง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
18 โรงเรียนวิเชียรชม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
19 ตลาดทรัพย์สิน อ.เมืองสงขลา 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
20 โรงสีแดง ถนนนครนอก อ.เมืองสงขลา 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
21 ประชาชนในเขตอำเภอสะเดา 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
22 ประชากรที่มาทอกกฐิน วัดทุ่งลุง 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
23 รพ.สงขลา 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
24 ตลาดสวนตุล อ.เมืองสงขลา 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
25 ประชากรที่มาใช้บริการโรงพยาบาลสตุล 20 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
26 ถนนคนเดิน อ.เมืองสงขลา 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
27 ที่ว่าการอำเภอเมืองสงขลา และบ้านเรือนโดยรอบอำเภอเมืองสงขลา 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
    รวมการแจกจ่าย  
35800