ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 วัดในวังพระอารามหลวง อำเภอนาทวี จังหวัดสงขลา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
85
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
57
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสงขลา เขต 3 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
5 ชุมชนรอบตลาดนาทวี, ที่ว่าการอำเภอนาทวี 1 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
1290
-
    รวมการแจกจ่าย  
3112