ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25000
2 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25000
3 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
15000
4 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
5 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7000
-
6 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯและวัด 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
7 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯและวัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
8 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
9 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
10 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
11 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
12 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
13 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
14 ชุมชนมหมู่บ้านในพื้นที่ฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
25000
    รวมการแจกจ่าย  
155000