ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
2 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
11500
-
3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
24300
-
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
38100
-
5 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13100
-
    รวมการแจกจ่าย  
92000