ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตพื้นที่บริการของทุกโรงเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
0
-
2 เขตพื้นที่บริการของทุกโรงเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12
-
3 เขตพื้นที่บริการของทุกโรงเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12000
-
4 ชุมชน ตลาด ในเขตพื้นที่่บริการของโรงเรียนทุกอำเภอ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
12500
-
5 เขตพื้นที่บริการของทุกโรงเรียนและ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
-
6 พื้นที่บริการของโรงเรียน 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
15
-
    รวมการแจกจ่าย  
24527