ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพม.11 สถานีตำรวจ อนามัยชุมชน และโรงเรียนในสังกัด 24 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
59999
2 สพม.11 และโรงเรียนในสังกัด 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
86018
    รวมการแจกจ่าย  
146017