ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
180
-
2 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
3 ตลาดสด อ.เวียงสระ 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
5 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
140
-
6 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
7 สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
8 ตลาดสด อ.เวียงสระ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
9 โรงเรียนบ้านคลองกา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
10 โรงเรียนบ้านปากหาน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
    รวมการแจกจ่าย  
4840