ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนบ้านนาเวง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
168
-
2 ศาลากลางจังหวัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
-
3 บ้านสายปลาหลาย 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
4 ชาวบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
5 ชุมชนบ้านดอนเชียงบาล เทศบาลเชียงเครือ 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
6 ชุมชนบ้านนาแก /ชุมชนบ้านนาเดื่อ/ชุมชนบ้านนาดี/สมทบ สพป.สกลนคร เขต 1 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2381
7 ชุมชนบ้านสร้างแก้ว 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
8 ชุมชนบ้านโนนกุง บ้านโนนประดู่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
9 ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
10 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านโคกกลาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
11 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านจันทร์เพ็ญ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
309
12 ชุมชนบ้านสนามบิน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
295
13 ชุมชนบ้านดอนยาง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
219
14 ชุมชนบ้านโคกม่วง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
15 ชุมชนบ้านดงยอ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
16 ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 9และหมู่ 19 เขตบริการ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
708
-
17 ชุมชนบ้านซ่งเต่า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
18 ชุมชนบ้านดงชน 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
19 ชุมชนบ้านห้วยหีบ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
20 รร.บ้านกุดแข้ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
21 ชุมชนบ้านกุดแข้ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
22 ชุมชนบ้านไร/ บ้านนาดี 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
23 ชุมชนบ้านม่วงไข่ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
24 ชุมชนท่าศาลา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
25 ชุมชนบ้านปุ่ง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
26 ชุมชนบ้านห้วยปลาใย บ้านโพนนาไก่ บ้านหนองจี่เต่า 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
27 ชุมชนบ้านสร้างค้อ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
675
-
28 ชุมชนบ้านโพนงาม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
29 ชุมชนบ้านบอน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
30 ชุมชนบ้านม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
31 ชุมชนบ้านโพนแพง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
32 ชุมชนบ้านห้วยกอกและชุมชนหนองเค็ม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
33 ชุมชนบ้านนาเวง/บ้านมะขามป้อม 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
34 ชุมชนหมู่ที่ 4/20/1 ตำบลสร้างค้อ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
675
-
35 ชุมชนวัดศรีสะเกษ เทศบาลนครสกลนคร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
36 หมู่บ้านห้วยทราย บ้านโนนชลประทาน/บ้านน้อยหัวคู 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
37 ชุมชนกกส้มโฮง /หนองทรายขาว/หนองแดง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
38 มอบหมายผู้ปกครองนักเรียน ณ รร.อนุบาลเต่างอย 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
561
-
39 ชุมชนบ้านม่วงคำ บ้านอ่างคำ และบ้านนาอ่าง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
40 ชุมชนบ้านนาม่อง /บ้านดงนิมิต 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
900
-
41 ชุมชนบ้านห้วยหีบ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
42 ชุมชนเทศบาลโพนนาแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
43 ชุมชนบ้านแป้น 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
750
-
44 ชุมชนบ้านสร้างแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
45 ชุมชนบ้านบอน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2278
-
46 ชุมชนบ้านหนองปลาน้อย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
539
-
47 ชุมชนบ้านหนองกุง บ้านหนองแกวน และบ้านหนองศาลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
48 ชุมชนบ้านหนองบัวสร้าง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
49 ชุมชนบ้านงิ้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
50 ชุมชนบ้านงิ้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
285
-
51 ชุมชนบ้านนาเพียง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
52 ชุมชนบ้านสรีคงคำ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
53 ชุมชนบ้านตองโขบ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
54 ชุมชนบ้านเหล่า และบ้านโพนค้อ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
55 ชุมชนบ้านหนองแข้ และบ้านโนนมาลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
56 ชุมชนบ้านดง และบ้านหนองเหียน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
560
-
57 ชุมชนบ้านโคกแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
58 ชุมชนบ้านน้ำพุง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
59 ชุมชนบ้านโพนบก อ.โพนนาแก้ว 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
991
-
60 ชุมชนบ้านบ่อเดือนห้า 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
61 ชุมชนบ้านนางอย และบ้านโพนปลาโหล 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
62 ชุมชนบ้านหนองบึงทวาย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
137
-
63 ชุมชนรุ่งพัฒนา เทศบาลนครสกลนคร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
64 ชุมชบ้านน้อยจอมศรี 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
829
-
65 ชุมชนบ้านพะโค 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
389
-
66 ชุมชนบ้านโพนบก อ.เมืองสกลนคร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
67 ชุมชนเทศบาลดงมะไฟ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
68 ชุมชนบ้านศรีบุญเรือง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
344
-
69 ชุมชนบ้านนาหมาโป 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
509
-
70 ชุมชนบ้านพังขว้างใต้/ บ้านพังขว้างเหนือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
71 ชุมชนบ้านนาคำ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
72 ชุมชนบ้านหนองมะเกลือ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
73 ชุมชนบ้านกุดแข้ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
940
-
74 ชุมชนบ้านหนองแคน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
75 ชุมชนบ้านหนองสระ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
76 ชุมชนบ้านโพนก้างปลา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
77 ชุมชนบ้านกุดแฮด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
105
-
78 ชุมชนบ้านเชิงดอย 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
79 ชุมชนบ้านหนองไผ่ บ้านโพนแดง และบ้านเหล่านกยูง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
80 ชุมชนบ้านห้วยยาง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
81 ชุมชนบ้านคำเพิ่ม บ้านสวนสวรรค์ บ้านโนนคอกวัว และบ้านท่าเจริญ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1400
-
82 ชุมชนบ้านโพธิ กับบ้านไพศาล 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
83 ชุมชนบ้านหลุบเลา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
84 ชุมชนบ้านโคกเลาะ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
85 ชุมชนบ้านกุดไห 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
857
-
86 ชุมชนบ้านนาตง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
87 ชุมชนบ้านดงชน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
206
-
88 ชุมชนบ้านเชียงเครือ บ.โพนสว่าง บ.ดอนเชียงบาล บ.ดอนเชียงคูณ บ.หนองสนม บ.โนนเบ็ญ บ.ดอนเชียงบาล และ บ.เชียงเครือ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1410
-
89 ชุมชนเทศบาลเต่างอย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
561
-
90 ชุมชนเชิงชุม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
91 ชุมชนบ้านหนองลาด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
92 ชุมบ้านโคก ชุมชนบ้านหนองบัวงาม และชุมชนโคกศรีสุพรรณ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
93 ชุมชนบ้านนาจาน และชุมชนดอนนางเลิง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
94 ชุมชนบ้านนาตง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
95 ประชาชนในจังหวัดสกลนคร 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
13000
-
96 ชุมชนบ้านบึงศาลา บ้านป่าผาง บ้านปู่พึ้ม และบ้านนาตงน้อย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1489
-
97 ชุมชนท่าแร่ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
98 ชุมชนบ้านกลาง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
605
-
99 มอบ ผวจ.สกลนคร ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
35422
100 ชุมชนบ้านพาน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
101 ชุมชนบ้านประชาสุขสันต์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
102 ชุมชนบ้านผักแพว 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
103 ชุมชนบ้านกุดน้ำใส 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
104 ชุมชนบ้านหนองค้าและใกล้เคียง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
105 ชุมชนบ้านลาดกะเฌอ บ้านลาดสมบูรณ์ และบ้านลาดสมบูรณ์ใหม่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3250
-
106 ณ บริเวณจุดเทียนไว้อาลัย ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
107 ณ ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
108 ณ ที่ว่าการอำเภอภูพาน 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
109 ที่ว่าการอำเภอกุสุมาย์ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
110 ที่ว่าการอำเภอโคกศรีสุพรรณ 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
111 ที่ว่าการอำเภอโพนนาแก้ว 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
112 ตลาดชุมชนบ้านคำเพิ่มอำเภอภูพาน 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
113 สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดสกลนคร 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
114 ชุมชนบ้านยางโล้น 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2200
-
115 ศาลา่กลางจังหวัดสกลนคร 25 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2500
-
116 ชุมชนบ้านหนองสะไน 26 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
117 ชุมชนบ้านหนองกุง บ้านหนองแหวน และบ้านหนองศาลา 27 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
118 ชุมชนบ้านค้อใหญ่ 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
625
-
119 ศาลากลางจังหวัดสกลนคร 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
2500
-
120 โรงเรียนสกลราชวิทยานุกูล 9 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
200
121 ชุมชนบ้านหนองใส ชุมชนบ้านโคกสูง และชุมชนบ้านบึงแดง 28 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
1200
-
    รวมการแจกจ่าย  
144604