ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ชุมชนในเขต ร.ร.อนุบาลเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5160
-
2 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทุ่งคำ สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
3 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองฮังแหลว สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
4 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองแสง สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
5 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองจาน สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
6 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทุ่งแก สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
7 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1660
8 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองทุ่งหนองโจด สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1900
9 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาดี สพป.สกลนคร เขต 2 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
710
-
10 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านแกดำ สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
290
-
11 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำบอน สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
440
-
12 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสุวรรณคาม สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1460
13 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงสว่าง สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
960
14 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองเบญจ สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1530
-
15 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านห้วยเหล็กไป สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1860
16 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนบ้านหนองปลิง สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1660
-
17 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองบัวบาน สพป.สกลนคร เขต 2 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
18 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาใน สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
170
-
19 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาเลา สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1020
-
20 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านผักคำภู สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1890
-
21 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านห้วยบุ่นนาทัน สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1510
22 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองผือ สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
870
-
23 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านอูนดง สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1880
24 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำข่า สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
25 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนอุดม สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
670
-
26 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำแหว สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1670
-
27 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหินแตก สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
28 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทิดไทย สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
330
-
29 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคก สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1200
30 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านเสาขวัญกุดก้อม สพป.สกลนคร เขต 2 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
630
-
31 พื้นที่ในเขตอำเภอสว่างแดนดิน 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
32 ชุมชนในเขต ร.ร.ไทยรัฐวิทยา 62(บ้านนาหัวบ่อ) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
33 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านภูเพ็ก สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
-
34 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาสาวนาน สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1210
35 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนบ้านนาดำหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2240
-
36 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนเรือตอเรือ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
810
-
37 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกลางหนองดินดำ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
38 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสมสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
39 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคางฮุงเจริญศิลป์ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
590
-
40 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านชุมชนบดมาดพอกน้อย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1960
-
41 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสูงเนินสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5420
42 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1490
-
43 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านวังยาง(วังยางวิทยานุกูล) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4180
-
44 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านขมิ้น สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
-
45 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านเปือย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
720
-
46 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
680
-
47 ชุมชนในเขต ร.ร.วัดสุทธิมงคล สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
790
-
48 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบะทองนาหัวช้าง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
810
-
49 ชุมชนในเขต ร.ร.อนุบาลพรรณานิคม สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8600
50 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบะฮี สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1330
-
51 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
52 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบะหัวเมย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
610
-
53 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านท่าสองคอน สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
54 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาตากาง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
55 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
56 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านช้างมิ่ง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
810
-
57 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านตาลเลียน สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2010
58 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองเดิ่นดอนขาว สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
710
-
59 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1360
-
60 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนม่วย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
490
-
61 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
840
-
62 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสว่าง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1190
-
63 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนทรายคำ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
64 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนกอย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1010
-
65 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบัว(สระพังวิทยา) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3030
66 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านเชิงชุม สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1590
-
67 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนพอก สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
-
68 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาขามผดุงวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
360
-
69 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1380
70 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกุดน้ำขุ่น สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
71 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านพังโคน(จำปาสามัคคี) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8640
72 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาเหมือง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1340
-
73 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนตาลโนนสูง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1100
-
74 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองหญ้าปล้อง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
490
-
75 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสร้างขุ่ย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
320
-
76 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนดงม่วงไข่ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1920
-
77 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านผ้าขาวโพนแพง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1870
-
78 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านม่วงคำ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1320
-
79 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนหวาย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
80 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาแยง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
330
-
81 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองบัว สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2020
-
82 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
83 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านแร่ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3220
84 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสมสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
85 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองไฮ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
970
-
86 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหอนงแคโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1060
-
87 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนบ้านฝั่งแดง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2030
-
88 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสงเปลือย สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
640
-
89 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านไฮหย่อง(ภูเงินประชานุกุล) สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4210
-
90 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านท่าลาด สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
270
-
91 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านอุ่มเหม้า สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1340
-
92 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงสวรรค์หนองนกกด สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
690
-
93 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2320
-
94 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านต้นผึ้ง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1540
95 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโพนสวางกลางเจริญ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1130
96 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาล้อม สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
97 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนดู่ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
98 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนขมิ้น สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
380
-
99 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกสามัคคี สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
820
-
100 ชุมชนในเขต ร.ร.วาริชภูมิพิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
101 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนยานาง สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
530
-
102 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงคำโพธิ์ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1960
103 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านไฮ่ปลาโหล สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1740
104 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
105 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านผักตบ สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
570
-
106 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกศาลา สพป.สกลนคร เขต 2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
107 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านชัยชนะ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2130
-
108 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านท่าศิลา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3600
109 ชุมชนในเขต ร.ร.หนองใสพรเจริญวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1970
-
110 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
111 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านไทยเจริญ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
980
-
112 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทันสมัย สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
690
-
113 ชุมชนในเขต ร.ร.อุดมสังวรวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2920
-
114 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองแวง(ประชาราษฏร์อำนวย) สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2360
-
115 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านปทุมวาปี สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
116 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1910
117 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
118 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
830
-
119 ชุมชนในเขต ร.ร.จงกลกิตติขจรวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1340
-
120 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโพนสวาง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
630
-
121 ชุมชนในเขต ร.ร.อภัยดำรงธรรม สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
820
-
122 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองม่วง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
910
123 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพ36) สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
-
124 ชุมชนในเขต ร.ร.บงใต้โนนรังพัฒนา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3210
-
125 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาดอกไม้ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1390
-
126 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2940
-
127 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
128 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำนาดี สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
470
-
129 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบ่อร้าง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1090
-
130 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองหมากแซว สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1630
-
131 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1990
-
132 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านยางคำ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
-
133 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านนาดินจี่(รวมธรรมราษฎร์บำรุง) สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1380
-
134 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านยางงาม สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
660
-
135 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงจันทูหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1330
-
136 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านจำปานาถ่อน สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1570
-
137 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนหัน สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1140
-
138 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1220
-
139 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกสวัสดี สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
140 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโนนสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
260
-
141 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านงิ้วพังฮอ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1320
142 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านห้วยบาง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1150
-
143 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านธาตุกุดพร้าว สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
890
-
144 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกุดตะกาบ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1450
145 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโพนไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
920
146 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
147 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองแวง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
540
-
148 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทุ่งเชือก สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1860
-
149 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านตาดภูวง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3760
150 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำบ่อ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1670
-
151 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองแปน สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
390
-
152 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองกุง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1700
-
153 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำบิดโคกโพนยาง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1140
-
154 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดงบังป่าโจด สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
880
-
155 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกตาดทอง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
340
-
156 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนยาวประชากรอุปการ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1270
-
157 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองลาดวิทยาคาร สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2240
158 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านจำปาศิริราษฎร์ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
950
159 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1550
-
160 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1070
-
161 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนส่องดาว สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1160
-
162 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านภูตะคาม สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1930
-
163 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านท่าวารี สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
650
-
164 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านสีสุก-ห้วยโมง สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3900
165 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำก้าว สพป.สกลนคร เขต 2 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1130
-
166 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านขาว สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
520
-
167 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบาก สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
-
168 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมชนบงเหนือ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1910
169 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1900
-
170 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านกุดจิกนาสมบูรณ์ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1290
-
171 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านค้อใต้ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
172 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1470
-
173 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำเจริญวิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
830
174 ชุมชนในเขต ร.ร.ชุมพลศึกษา สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
740
-
175 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านบึงโน สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3150
176 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านตาล สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2100
-
177 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกคอนดอนม่วย สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1390
-
178 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านโคกสี(จตุรภูมิพทิยา) สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2510
-
179 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองไผ่ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2210
-
180 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านท่าสะอาด สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
890
-
181 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองบัวแพ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
910
-
182 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนามแท่ง สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1350
183 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านถ่อน(คุรุราษฎร์สามัคคี) สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3700
-
184 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทุ่งปลากัด สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
185 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านหนองตาล สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1010
-
186 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
950
-
187 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3600
-
188 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4450
-
189 ชุมชนในเขต ร.ร.อนุบาลสว่างแดนดิน สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
8360
190 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
17030
-
191 ชุมชนในเขต ร.ร.บ้านดอนม่วงไข่ สพป.สกลนคร เขต 2 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
    รวมการแจกจ่าย  
288710