ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดนัดชุมชนบ้านอ้อมแก้ว 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
2 พื้นที่บริการของสนง.สพม.เขต23 โรงเรียนในสังกัด 45 โรงเรียน บขส.สกลนคร(ใหม่) 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
124872
3 ศึกษาธิการจังหวัดสกลนคร 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4278
-
4 สถานที่ราชการ ชุมชนในตัวอำเภอกุสุมาลย์ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
5 โรงเรียนด่านม่วงคำพิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
6 หมู่บ้านท่าก้อน หมู่บ้านนาหวาย หมู่บ้านโพนก่อ หมู่บ้านดอนปอ หมู่บ้านท่าควาย และหมู่บ้านดอนแดง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
7 หมู่บ้านท่าก้อน หมู่บ้านนาหวาย หมู่บ้านโพนก่อ หมู่บ้านดอนปอ หมู่บ้านท่าควาย และหมู่บ้านดอนแดง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
    รวมการแจกจ่าย  
132800