ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
2 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
3 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
4 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
8000
-
5 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
6 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3500
-
7 สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ชุมชน วัด และสถานที่ที่มีประชาชนหนาแน่น 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
    รวมการแจกจ่าย  
31500