ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ท่ารถประจำทาง-วินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ชุมชนตลาดอู่ทอง,ชุมชน รร.วัดรางบัวทอง,ชุมชน รร.วัดบางบอน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
800
3 โรงพยาบาลอู่ทอง/เขตพื้นที่บริการ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2700
4 ชุมชน รร.วัดดอนสุโข,ชุมชนตามรร.ในพื้นที่/โรงพยาบาลอู่ทอง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
10700
-
5 โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราช องค์ที่ 17 อ.สองพี่น้อง / ชุมชนตาม รร.ในสังกัด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2250
-
6 รพ.ดอนเจดีย์/ลานพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์/ชุมชนต่างๆ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
7500
-
7 ชุมชม/ผู้ปกครองโรงเรียนวัดหนองแจง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
8 ชุมชน ผู้ปกครอง รร.วัดธัญญวารี/รร.บ้านประทุนทอง/รร.วัดหนองพันเทา/รร.วัดสระกร่างเจริญธรรม 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3000
-
9 ชุมชนตลาดดอนเจดีย์/ชุมชน ผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัด 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
4000
10 ชุมชน / ผู้ปกครองโรงเรียนในสังกัด / ตลาดอู่ทอง/สถานีตำรวจภูธรอู่ทอง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
    รวมการแจกจ่าย  
33850