ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ประชาชนในเขตบริการ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
54500
    รวมการแจกจ่าย  
54500