ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรีและรร.พระปฐมวิทยาลัย จ.นครปฐม 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10200
-
3 ตลาดอำเภออู่ทอง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2800
-
4 โรงเรียนสวนแตงวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
5 โรงเรียนเพิ่มวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
6 โรงเรียนด่านช้างวิทยา 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
7 โรงเรียนบางหลวงวิทยาและตลาดบางหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
8 โรงเรียนสามพรานวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
9 โรงเรียนบางหลวงวิทยาและตลาดบางหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
10 โรงเรียนสามพรานวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
11 โรงเรียนบัวปากท่าวิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
12 โรงเรียนบางเลนวิทยาและตลาดบางเลน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
13 ตลาดนัดศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
14 โรงเรียนธรรมโชติศึกษาลัย 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
15 โรงเรียนปรีดารามวิทยาคม 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
16 โรงเรียนบางปลาม้า\"สูงสุมารผดุงวิทย์\"และตลาดอำเภอบางปลาม้า 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
17 โรงเรียนหรรษาสุจิตต์วิทยา2 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
18 โรงเรียนหนองหญ้าไซวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
19 โรงเรียนบ้านหลวงวิทยาและตลาดบ้านหลวง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
20 โรงเรียนภทรญาณวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
21 โรงเรียนวัดห้วยจรเข้วิทยาคม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
22 โรงเรียนสระยายโสมวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
23 โรงเรียนวัดไร่ขิงวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
24 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา5 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
    รวมการแจกจ่าย  
68100