ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สถานที่ราชการ สถานที่ท่องเที่ยว แหละชุมชน ทุกจังหวัดทั่วประเทศ 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
352000
-
2 สถานที่ราชการ สุถานที่ท่องเที่ยว ชุมชนต่างๆ ในแต่ละจังหวัดทั่วประเทศ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
49999
-
    รวมการแจกจ่าย  
401999