ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ตลาดปากน้ำสมุทรปราการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1050
    รวมการแจกจ่าย  
1050