ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 วัดบางพลีใหญ่ สำนักงานเขตเขต 19 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
9000
-
2 บริเวณท้องสนามหลวง 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
3 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
4 โรงเรียนสุดใจวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
5 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
6 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
7 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
8 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
459
9 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง และชุมชนรอบ ๆ โรงเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
10 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน และชุมชนโดยรอบ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
11 โรงเรียนไพรีขยาด 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
12 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
13 ชุมชนบริเวณโรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
-
14 วัดบางพลีใหญ่กลาง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
15 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
16 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์และศูนย์เด็กเล็กโรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
942
17 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
18 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
19 วัดบางพลีใหญ่กลาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
20 โรงเรียนไพรีขยาด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
21 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
22 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
23 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
-
24 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
25 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
999
26 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร(มงคลพิทยาคาร) 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
199
27 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
28 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
29 โรงเรียนวัดลาดหวาย 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
30 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
31 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
    รวมการแจกจ่าย  
29724