ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตบริการโรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 31 สิงหาคม  พ.ศ. 2559
300
-
2 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองขนาด 29 กันยายน  พ.ศ. 2559
500
-
3 หมู่ 4,9,10 ต.ตรมไพร อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
4 เขตบริการโรงเรียนบ้านจอมพระ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
999
-
5 เขตบริการโรงเรียนบ้านนารุ่งฯ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
6 ธกส.หนองตาด,ประชาชนในเขต ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
7 ธกส.หนองตาด,ประชาชนในเขต ต.สวาย อ.เมือง จ.สุรินทร์ 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
8 เขตบริการโรงเรียนบ้านพม่า 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
9 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองบัว 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 เขตบริการโรงเรียนบ้านตะกุยฯ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
11 เขตบริการโรงเรียนบ้านเพี้ยราม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
12 เขตบริการโรงเรียนบ้านกาเกาะ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
13 เขตบริการโรงเรียนบ้านเปรียง 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
14 บ้านดงเค็ง บ้านหลวงอุดม บ้านกันนัง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
15 บ้านกะทม บ้านสก็วน บ้าน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
16 เขตบริการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
17 เขตบริการโรงเรียนทวีคามวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
280
-
18 เขตบริการโรงเรียนไตรมิตรวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
19 เขตบริการโรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
20 เขตบริการโรงเรียนบ้านดงเค็ง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
21 เขตบริการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
22 เขตบริการโรงเรียนบ้านดงเค็ง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
23 เขตบริการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนฯ) 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
24 เขตบริการโรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
25 เขตบริการโรงเรียนบ้านขนวน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
229
-
26 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกเพร็ดโนนจำปา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
209
-
27 เขตบริการโรงเรียนบ้านไถงตรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
28 เขตบริการโรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
29 เขตบริการโรงเรียนบ้านสำโรง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
30 เขตบริการโรงเรียนราชวิถีฯ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
31 เขตบริการโรงเรียนบ้านตะบัล 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
32 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองฮะ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
33 เขตบริการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
34 เขตบริการโรงเรียนบ้านหมื่นศรีประชาสรรค์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
35 เขตบริการโรงเรียนบ้านแจรนฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
36 เขตบริการโรงเรียนบ้านพันธุลี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
80
-
37 เขตบริการโรงเรียนบ้านปราสาทตราดฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
38 เขตบริการโรงเรียนบ้านกันแสง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
39 เขตบริการโรงเรียนบ้านประสิทธ์ธนู 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
40 เขตบริการโรงเรียนบ้านเสม็ดฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
589
-
41 เขตบริการโรงเรียนบ้านม่วง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
42 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองพญา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
43 เขตบริการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
44 เขตบริการโรงเรียนบ้านก้านเหลือง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
45 เขตบริการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
46 เขตบริการโรงเรียนบ้านสกร็อมฯ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
47 เขตบริการโรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
48 เขตบริการโรงเรียนบ้านผักไหม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
49 เขตบริการโรงเรียนบ้านตาเพชร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
50 เขตบริการโรงเรียนบ้านโดนโอก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
51 เขตบริการโรงเรียนบ้านตรำดม 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
52 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองขนาด 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
53 เขตบริการโรงเรียนบ้านดู่อาราง 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
54 เขตบริการโรงเรียนบ้านผือ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
55 เขตบริการโรงเรียนบ้านพันษี 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
56 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองขนาด 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
57 เขตบริการโรงเรียนบ้านทุ่งรูง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
58 เขตบริการโรงเรียนบ้านสำโรง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
59 เขตบริการโรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
60 เขตบริการโรงเรียนบ้านคอโค 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1638
-
61 เขตบริการโรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
62 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองเต่า 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
150
-
63 เขตบริการโรงเรียนบ้านขยอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
64 เขตบริการโรงเรียนบ้านสังแก 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
65 เขตบริการโรงเรียนบ้านพันษี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
460
-
66 เขตบริการโรงเรียนบ้านกันตรง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
67 เขตบริการโรงเรียนบ้านกาเจาะหนองไผ่ 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
68 เขตบริการโรงเรียนบ้านกันตรง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
322
-
69 เขตบริการโรงเรียนบ้านขนาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
989
-
70 เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึงสนวน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
71 เขตบริการโรงเรียนบ้านราม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
72 เขตบริการโรงเรียนบ้านสำโรง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
73 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
230
-
74 โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
75 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกเพชร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
76 โรงเรียนบ้านผักไหม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
77 โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
78 เขตบริการโรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
79 เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึล ปอเกีย-พลินอุทิศ3 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
80 เขตบริการโรงเรียนบ้านตาเพชร 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
399
-
81 เขตบริการโรงเรียนบ้านโดนโอก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
82 เขตบริการโรงเรียนบ้านกระดาน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
83 เขตบริการโรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
84 เขตบริการโรงเรียนบ้านปอยเดิน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
85 เขตบริการโรงเรียนบ้านปอยเดิน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
86 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองคู 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
-
87 เขตบริการโรงเรียนบ้านเปรียง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
88 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองพญา 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
89 เขตบริการโรงเรียนบ้านจันรม 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
850
-
90 เขตบริการโรงเรียนบ้านระกาสังแก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
-
91 เขตบริการโรงเรียนบ้านอำปึงสนวน 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
92 เขตบริการโรงเรียนบ้านจารพัต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
93 เขตบริการโรงเรียนบ้านจารพัต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
94 เขตบริการโรงเรียนบ้านตระแสง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
95 เขตบริการโรงเรียนบ้านบุอาไร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
96 เขตบริการโรงเรียนบ้านจันรม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
97 เขตบริการโรงเรียนบ้านปะนอยไถง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
98 เขตบริการโรงเรียนบ้านตรมไพร 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
99 เขตบริการโรงเรียนบ้านกันจารย์โคกขลาสามัคคี 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
100 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองกง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
101 เขตบริการโรงเรียนบ้านทุ่งรามฯ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
102 เขตบริการโรงเรียนวัดประสพ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
103 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองกุง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
104 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองขนาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
-
105 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกปราสาท 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
106 เขตบริการโรงเรียนบ้านจารพัต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
107 เขตบริการโรงเรียนบ้านจารพัต 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
108 เขตบริการโรงเรียนบ้านสังแก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
109 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
110 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกลำดวน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
111 เขตบริการโรงเรียนบ้านตะเคียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
112 เขตบริการโรงเรียนบ้านรัตนะ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
113 เขตบริการโรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
114 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกเมือง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
-
115 เขตบริการโรงเรียนบ้านนาสมฯ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
202
-
116 เขตบริการโรงเรียนบ้านบึงขวาง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1500
-
117 เขตบริการโรงเรียนบ้านสะโน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
289
-
118 เขตบริการโรงเรียนบ้านโคกมะเมียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
119 เขตบริการโรงเรียนบ้านระกาสังแก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
120 เขตบริการโรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
121 เขตบริการโรงเรียนบ้านคาละแมะ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
-
122 เขตบริการโรงเรียนบ้านหัวแรต 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
123 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองหิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
124 เขตบริการโรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
125 เขตบริการโรงเรียนลบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ3) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
126 เขตบริการโรงเรียนบ้านระไซร์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
127 เขตบริการโรงเรียนบ้านหนองจิก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
394
-
    รวมการแจกจ่าย  
60077