ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ชุมชนบ้านดู่ บ้านหนองบอน 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดู่ ชุมชนบ้านดู่ บ้านหนองบอน และ อบต หนองบัวบาน 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 โรงเรียนบ้านหนองบัว, ตลาดนัด และชุมชนหมู่บ้าน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
4 หน่วยงานราชการต่างๆ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
5 ตลาดอำเภอรัตนบุรี 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
6 ตลาด ร้านค้า ทางเท้า 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
7 โรงเรียนท่าตูม(สนิทราษฎร์วิทยาคม) 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
8 โต๊ะลงนามถวายอาลัย รร.อนุบาลชุมพลบุรี 22 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
9 วัดแก้วกุญชร ต.หนองระฆัง อ.สนม จ.สุรินทร์ 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
490
10 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านบอน อ.ท่าตูม 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
11 วัดจำปาราม บ้านลุงปุง 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
699
12 โรงเรียนบ้านคำผง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
13 โรงเรียนบ้านผำ 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
14 โรงเรียนบ้านปราสาท/บ้านปราสาท/บ้านกระสัง/บ้านสระทลา/วัดบ้านปราสาท 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
450
15 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
16 โรงเรียนไตรคามวิทยา และชุมชนในเขตบริการ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
17 ร.ร.บ้านดอนแรด 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
18 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
123
-
19 โรงเรียนบ้านบัลลังก์พงสวาย/วัดบ้านบัลลังก์ หมู่ที่ ๑๐ /บ้านบัลลังก์ หมู่ ๑๐ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
20 โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
320
21 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
22 โรงเรียนบ้านไพรขลา(ไพรขลาราษฎร์พิทยากูล)และชุมชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
23 โรงเรียนชุมชนบ้านซาดและชุมชนในเขตพื้นที่บริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1149
24 โรงเรียนบ้านปอหมัน/บ้านปอหมัน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
25 โรงเรียนบ้านเมืองไผ่กระท่ม และชุมชนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
26 โรงเรียนบ้านบอน(ท่าวารีวิทยา)และชุมชนในเขตบริการหมู่ 4,11 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
27 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนในเขตบริการ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
0
-
28 โรงเรียนบ้านโนน \"นิยมศาสตร์ศึกษา\" 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
29 โรงเรียนบ้านหนองเรือและหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียน 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
-
30 โรงเรีนบ้านบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
259
31 โรงเรียนบ้านตูม(อนุกูลราษฎร์พัฒนา)/บ้านตูม หมู่1 /บ้านบัวตูม หมู่ 22/บ้านหนองปล้อง หมู่ 18/บ้านแข้ด่อน หมู่ 15 /วัดปทุมทองบ้านตูม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
32 ร.ร.บ้านโนนจำปา และชุมชนในเขตบริการ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
33 โรงเรียนบ้านนายม \"นิยมศึกษาวิทยา\" 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
34 โรงเรียนบ้านนายม \"นิยมศึกษาวิทยา\" 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
35 วัดแจ้งศรีโพธิ์ทอง บ้านตึกชุม 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
36 2000 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
37 โรงเรียนบ้านโนนสัง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
38 ร.ร.บ้านงิ้ว และวัดบ้านงิ้ว อ.ชุมพลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
39 ร.ร.และชุมชนในเขตบริการ ร.ร.บ้านตาเพชร 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
319
40 ประชาชนในเขตบริการบ้านดู่และบ้านชุมพลบุรี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
41 ร.ร.บ้านซาด(มงคลวิทยา) และผู้ปกครองนักเรียน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
42 โรงเรียนบ้านม่วงบุญมี 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
43 โรงเรียนบ้านนานวน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
69
-
44 โรงเรียนบ้านหนองแวง อ.โนนนรายณ์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
470
45 บ้านธรรมษา หมู่2 และหมู่ 15 แจกให้ทุกคนในชุมชน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
46 หน้าเสาธง และหอประชุม ร.ร.บ้านหมากมี่ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
442
47 ร.ร.บ้านม่วงมูล และศาลาวัดบ้านม่วงมูล 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
48 โรงเรียนสนวนโคกเม็ก บ้านโคกสนวน บ้านโคกเม็ก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
49 โรงเรียนบ้านหนองหิน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
50 โรงเรียนบ้านไกลเสนียด ผู้ปกครองและในชุมชน 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
51 โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
52 โรงเรียนบ้านโสมน ต.บัวโคก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
53 บ้านหนองบัวน้อย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
54 ร.ร.บ้านแก และชุมชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
55 โรงเรียน,ในชุมชน,วัด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
440
-
56 ร.ร.บ้านหัวพี และชุมชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
57 โรงเรียนบ้านหนองอีดำ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
58 โรงเรียนบ้านดงเค็ง และชุมชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
59 ตลาดนัดชุมชนในเขตอำเภอรัตนบุรี 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
60 ร.ร.บ้านโนนสูงและชุมชนในเขตบริการ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
61 โรงเรียนบ้านหัวงัว\"แท่นศิลาวิทยา\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
810
62 โรงเรียนบ้านเซียงซิน-โนนดู่ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
279
63 โรงเรียนรัตนวิทยาคม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
220
64 โรงเรียนบ้านนศรีสุข \"ศรีสุขศึกษาคาร\" 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
65 โรงเรียนบ้านนานวน 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
293
-
66 ร.ร.บ้านช่องและชุมชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
67 ร.ร.บ้านชุมพลบุรีและ ชุมชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
290
68 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านโพนครกหมู่ที่ 1,6,13,15,10 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
490
-
69 ชุมชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านโพนครก 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
499
70 ร.ร.บ้านกาพระ และชุมชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
71 ร.ร.บ้านศาลา และชุมชนในเขตบริการ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
72 สพป.สุรินทร์ เขต 2 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
73 ชาวบ้านหนองบัวงาม 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
74 โรงเรียนบ้านนานวน 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
75 โรงเรียนบ้านสำโรง อ.โนนนารายณ์ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
76 ร.ร.บ้านกาพระ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
77 ตลาดอำเภอรัตนบุรี 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
78 โรงเรียนบ้านโพนดวน \"จำลองวิทยา\" 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
79 วัดโพธิ์ศรีสว่างบ้านปรีง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
80 โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
81 ร.ร.บ้านกะทะและชุมชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
485
82 ร.ร.บ้านม่วงหมาก และชุมชนในเขตบริการ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
83 โรงเรียนบ้านโพนทา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
84 บ้านทัพไทย 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
130
85 โรงเรียนบ้านยางบ่อภิรมย์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
86 โรงเรียนบ้านหนองไม้งาม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
89
87 โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก อำเภอท่าตูม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
88 โรงเรียนบ้านหนองหว้า \"คุรุราษฎร์เสริมวิทย์\" 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
89 ร.ร.บ้านบุตาโสม และหมู่บ้านในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
490
90 ชุมชนบ้านตานบ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
91 ร.ร.บ้านดินแดง และชุมชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
92 โรงเรียนบ้านนาอุดม และชุมชน 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
93 โรงเรียนบ้านโพนโก 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
94 โรงเรียนบ้านดงเปือย(มูลศึกษาวิทยา) และชุมชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
95 โรงเรียนบ้านปรีง 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
96 โรงเรียนบ้านยางขามเฒ่า,บ้านยางใหม่,บ้านยางขามเฒ่า 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
97 โรงเรียนบ้านโนน \"นิยมศาสตร์ศึกษา\" 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
98 ร.ร.บ้านหาญฮี และผู้ปกครองในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
489
99 ร.ร.บ้านหนองบึงและชุมชนในเขตบริการ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
100 โรงเรียนบ้านจันทร์งาม ตำบลบัวโคก อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
101 โรงเรียนบ้านท่าศิลา อ.ท่าตูม 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
800
102 วัดบูรพาราม วัดรัตนมณีวรรณ นักเรียนและผู้ปกครองในเขตบริการโรงเรียนบ้านบุผาง 13 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
103 วัดบ้านโพนขวาว ตำบลโพนครก อ.ท่าตูม จ.สุรินทร์ งานทอดกฐินสามัคคีหมู่บ้าน 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
104 โรงเรียนบ้านโคกสูง 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
105 บ้านโคกสูง บ้านโคกโตง 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
106 โรงเรียนบ้านยางชุม 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
107 โรงเรียนบ้านหนองกระทุงตากแดด 22 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
299
    รวมการแจกจ่าย  
52359