ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สถานีขนส่งอำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
700
2 หน่วยงานราชการ ชุมชน ร้านค้า จุดบริการในโรงเรียน 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25000
    รวมการแจกจ่าย  
25700