ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 นักเรียน ครู ผู้ปกครอง โรงเรียนบัวเชดวิทยา 3 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
2 สพม. เขต 33 และ บขส.สุรินทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 สพม. เขต 33 และ บขส.สุรินทร์ 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
4 โรงเรียน 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
47
-
5 ชาวบ้านตำบลศรีสุข 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
299
-
6 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1500
-
7 ครูและนักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ภักดี 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
250
8 นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนทุ่งมนวิทยาคาร 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
9 ครู นักเรียน โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4500
-
10 ผู้ปกครองนักเรียนและประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลช่างปี่ อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
11 โรงเรียนโชคเพชรวิทยา 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
414
-
12 ตลาดในท้องที่ตำบลสมด ตำบลทุ่งมน 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
-
13 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (แจกนักเรียน) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1450
-
14 โรงเรียนสำโรงทาบวิทยาคม (แจกคณะครู) 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
15 ที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนรัตนบุรี 29 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2100
-
16 นักเรียนโรงเรียนศรีณรงค์พิทยาลัย 30 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
17 นักเรียนในโรงเรียนรัตนบุรี 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2404
-
18 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนตาคงวิทยา รัชมังคลาภิเษก 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
19 ชุมชน หมู่ 8 ตำบลบุแกรง 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
20 นักเรียนโรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
210
-
21 ตลาดนัดคลองถม ตำบลแกใหญ่ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
22 โรงเรียนกุดไผทประชาสรรค์ 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
439
-
23 ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2016
-
24 โรงเรีนศรีรามประชาสรรค์ 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
460
-
25 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
80
-
26 ครู ผู้ปกครอง นักเรียน โรงเรียนขวาวใหญ่วิทยา 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
230
27 ครู ผู้ปกครองนักเรียน และชุมชนในเขตบริการ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
600
-
28 นักเรียนโรงเรียนยางวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
29 ชุมชนบ้านสามแยก 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
400
-
30 คณะครู นักเรียน โรงเรียนช้างบุญวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
31 ประชาชนในเขตพ้นที่บริการของโรงเรียน หมู่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
350
32 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
33 โรงเรียนหนองอียอวิทยา ตลาดนัดชุมชนหนองอียอ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
670
-
34 โรงเรียนโคกยางวิทยา 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
422
-
35 แจกประชาชนในตลาดคลองถม บ้านละลม 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
160
-
36 ชุมชนบ้านกะปู 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
37 ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบัวเชดวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
38 คณะครู นักเรียน โรงเรียนบัวเชดวิทยา 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
39 ตลาดเขียวอำเภอสังขะ 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
40 นักเรียนโรงเรียนรามวิทยา รัชมังคลาภิเษก 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2140
41 ประชาชนที่มาร่วมงานกฐิน ที่วัดบ้านอาม็อง ตำบลท่าสว่าง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
42 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
50
-
43 ที่ปรุะชุมผู้ปกครองโรงเรียนธาตุศรีนคร 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
44 ชุมชนในหม 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
208
-
45 ในหมู่บ้านตำบลโคกยาง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
208
-
46 ประชาชนในงานทอดกฐินสามัคคี วัดมงคลรัุตน์ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
236
-
47 ชุมชนบ้านบ่อทอง 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
48 ผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในเขตบริการ 5 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1600
-
49 ชุมชนบ้านโคกสำโรง 6 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
50 ในที่ประชุมผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนพญารามวิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
444
-
51 ชุมชนบ้านโคกกลาง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
52 นักเรียน คณะครู ผู้ปกครอง โรงเรียนศรีปทุมพิทยา 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
53 หน้าโรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
480
-
54 ตลาดสดอำเภอสังขะ และนักเรียนในโรงเรียนสังขะ 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
55 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
60
-
56 ผู้ปกครองนักเรียน กรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตั้งใจวิทยาคม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
57 ชุมชนบ้านตาคง 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
58 งานศพวัดราม 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
260
-
59 ผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนมัธยมจารพัตวิทยา 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
60 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
61 นักเรียน ครู บุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนดอนแรดวิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
62 นักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนเมืองบัววิทยา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
63 ชุมชนบ้านตาด 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
64 ชุมชนบ้านโคกระเปาว์ 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
65 ประชาชนในเขตชุมชนบ้านตากลาง และหมู่บ้านใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
66 ชุมชน หมู่ 18 ตำบลบุแกรง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
-
67 ครู และ นักเรียน โรงเรียนบุแกรงวิทยาคม 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
-
68 ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
110
-
69 โรงเรียนเทนมีย์มิตรประชา 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
70 ประชาชนในเขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
71 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านตาคง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
72 คณะครู นักเรียน ชุมชนบ้านบุตาดี บ้านสลักได ในเขตบริการโรงเรียนสุรินทร์พิทยาคม 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
-
73 ชุมชนบ้านสะพาน 12 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
74 ประชาชนในตำบลบุแกรง 28 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
-
    รวมการแจกจ่าย  
42446