ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 ประชาชนในเขตบริการโรงเรียนบ้านหนองหว้า 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
2 โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
120
    รวมการแจกจ่าย  
320