ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 เขตพื้นที่บริการของ สพม.28 และ เขตพื้นที่บริการของแต่ละสถานศึกษาในสังกัด 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
171000
    รวมการแจกจ่าย  
171000