ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
2 โรงเรียนบ้านจันทน์หอมตาเสก 18 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
200
-
3 บ้านโคกระเวียง, บ้านสังแก, บ้านกระหวัน อ.ขุนหาญ จ.ศรีสะเกษ 24 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
400
4 หมู่บ้านโนนแสนคำ บ้านหนองศาลา บ้านศรีสะอาด ต.บึงมะลู อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
499
-
5 โรงเรียนบ้านโดนอาว และหมู่บ้านในเขตพื้นที่บริการ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1999
6 บ้านตานวน หมูู่ที่3 ตำบลกันทรอม อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
312
7 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
8 บ้านไฮ ,ชุมชนศีรษะอโศก 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1000
-
9 โรงเรียนและหมู่บ้านซำขี้เหล็ก 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
10 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
11 บ้านคำสะอาด บ้านหวยเจริญ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
450
-
12 โรงเรียนบ้านหนองเม็กพิทยาและเขตบริการ 4 หมู่บ้าน 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
13 โรงเรียนบ้านละลายมีชัย 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
14 ชุมชนบ้านหนองตลาด 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
100
15 โรงเรียนบ้านกระเบาตะหลุงวิทยา ชุมชุนบ้านกระเบาเดือ บ้านตะหลุง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
16 โรงเรียนบ้านน้ำเย็น (กองทัพบกอุปถัมภ์) 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
32
17 โรงเรียนบ้านภูมิซรอล 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
410
18 โรงเรียนบ้านปะทาย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
250
19 โรงเรียนบ้านร่องตาซุน, บ้านร่อง, บ้านตาซุน, บ้านห้วยไม้งาม ต.ทุ่งใหญ่ อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 8 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
700
20 โรงเรียนบ้านซำเบ็ง-เขตบริการ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
140
21 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
399
22 โรงเรียนบ้านขนาด 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
200
-
23 โรงเรียนบ้านหนองเดียงน้อยโนนใหญ่ 18 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1000
-
24 โรงเรียนบ้านกุดเสลาหนองขวาง 7 ธันวาคม  พ.ศ. 2559
126
    รวมการแจกจ่าย  
12617