ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สพป.ตาก เขต 1 17 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4000
-
2 สพป.ตาก เขต1 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
    รวมการแจกจ่าย  
14000