ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 อำเภอแม่สอด 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
751
-
2 ชุมชนและหมู่บ้านของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 42 โรงเรียน 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5253
3 ชุมชนและหมู่บ้านของโรงเรียนในสังกัด จำนวน 11 โรงเรียน 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
1452
-
4 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 23 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
4030
-
5 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3443
-
6 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2497
-
7 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
25295
-
8 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2397
-
9 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1089
-
10 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2200
-
11 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1389
-
12 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1960
-
13 ในเขตชุมชนอำเภอแม่สอดและบริเวณใกล้เคียง 10 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
3590
-
    รวมการแจกจ่าย  
55346