ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 จากให้กับผู้มาติดต่อในสำงานและสถานที่ใกล้เคียง 20 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
3000
-
2 บริเวณรอบโรงเรียนในสังกัด สพม.38 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
2000
-
3 บริเวณรอบโรงเรียนในสังกัด สพม.38 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
4 สถานบริการในหน่วยงาน ต่างๆ 31 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
10000
-
    รวมการแจกจ่าย  
20000