ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
7500
-
2 โรงเรียนบ้านปากปรน 2 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
150
    รวมการแจกจ่าย  
7650