ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 13 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
100
-
2 ตลาดบ้านโพธิ์ อ.เมืองตรัง จ.ตรัง 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1900
3 โรงพยาบาลตรัง 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
84800
    รวมการแจกจ่าย  
86800