ที่ สถานที่แจกจ่าย วันที่แจกจ่าย จำนวนที่แจกจ่าย รูปภาพ/ VDO
1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานีเขต1 21 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
300
2 สพป.อบ.1 ศึกษานิเทศก์รับไปจ่ายกับชุมชนโรงเรียนเครือข่ายที่รับผิดชอบ 25 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
500
-
3 ชุมชนบ้านสร้างถ่อ อ.เขื่องใน / พนักงานบริษัทดีไลด์ 26 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
350
-
4 ประชาชนเขตบริการโรงเรียนเอกชน /ชุมชนปากห้วยวังนอง /ชมรมแอโรบิคอุบล 27 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
5000
-
5 นักเรียน ชุมชนบ้านหนองมุก และชุมชนวัดศรีแสงทอง 28 ตุลาคม  พ.ศ. 2559
600
-
6 ประชาชนเขตบริการร.ร.บ้านหัวดอน บ้านเตย บ้านท่าลาด บ้านเสียม 1 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1800
-
7 ชุมชนเขตบริการร.ร.บ้านผักแว่น บ้านข่าโคม บ้านแขม บ้านสมบูรณ์ บ้านดอนกลางฯ 3 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1200
-
8 ชุมชนเขตบริการร.ร.บ้านก่อแสนสำราญ บ้านโพมสิม บ้านวังพระวังไฮ บ้านหนองไฮวิทยา บ้านดงยาง บ้านสำราญบ้านโนนขวาานายูง 4 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2000
-
9 ชุมชนเขตบริการร.ร. บ้านหนองขุ่น บ้านก่อ บ้านท่าสนามชัย 7 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
500
-
10 ชุมชนเขตบริการ ร.ร.บ้านนาไผ่ ชุมชนวัดไชยมงคล 9 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
300
-
11 ชุมชนเขตบริการร.ร.บ้านหนองจำนัก ร.ร.บ้านเอ้ ร.ร.บ้านหนองปลาปาก ชุมชนตลาดใหญ่ 11 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1300
-
12 ชุมชนเขตบริการร.บ้านหนองบัวดอนส้มป่อย ชุมชนร.ร.บ้านผึ้ง ชุมชนร.ร.บ้านไผ่ใหญ่ 14 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1400
-
13 ชุมชนเขตบริการร.ร.บ้านหัวคำ บ้านหนองช้าง บ้านวังถ้ำ บ้านนาคำ บ้านท่าลาด ชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง ชุมชนบริการร้านค้ารอบสนง. สพป.อบ.1 15 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
2590
-
14 ประชาชนเขตบริการร.ร.บ้านแก้งซาว ร.ร.บ้านพับ ร.ร.บ้านสร้างหมากแข้ง 16 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1700
-
15 ชุมชนเขตบริการร.ร.ดอนมดแดง(บ้านดงบัง) ร.ร.บ้านยาง และ ข้าราชการบำนาญ 17 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2559
1100
-
    รวมการแจกจ่าย  
20640